Gå till innehåll

Hållbarhet

Jönköping Airport har åtagit sig att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Flygplatsen ska föregå med gott exempel när det gäller att förvalta och vårda vår närmiljö.

Jönköping Airport som en del av Jönköpings Kommun arbetar mot de globala målen i Agenda 2030.

Se Sveriges Regionala Flygplatsers film "Biobränsle bättre än flygskam" från 2019:

Flygplatsen är medveten om att den förväntade ökningen av luftfarten kan orsaka ökad miljöpåverkan, därför arbetar vi intensivt med att minimera utsläpp, buller och annan påverkan.
Flygplatsens miljöpolicy beskriver detta och vi har även en fastställd miljöplan för att uppnå våra miljömål.

Strategi

Vår miljöstrategi innebär att arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet genom att integrera miljöfrågorna i all verksamhet. Arbetet struktureras med ett miljöledningssystem uppbyggt enligt kraven i standarden ISO 14001.

Policy

Jönköping Airport har en miljöpolicy där vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp.

Det är för Jönköping Airport en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt i övrigt tillämpliga nationella och internationella regler och krav.

Bullerisolering

111 bostäder inventerades under 2011 varav ca 50 bedömdes kunna beröras av åtgärder. I de fall där JAAB kunde komma överens med bostadsägaren åtgärdades husen under 2011-14. För ett antal bostäder fanns det vissa meningskiljaktigheter angående om de skulle åtgärdas eller inte. Mark-och miljödomstolen tog slutlig ställning under sommaren 2016 och de sista 5 bostäderna är åtgärdade under hösten 2017. Varje år görs en ny kontroll av bullerkurvorna utifrån flygtrafiken som bedrivits under året. Detta ingår i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten.

Miljödiplomering

I februari 2018 fick Jönköping Airport för 9:e året i rad ta emot Jönköping kommuns "Miljödiplom".
"Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har företaget visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla", låter motiveringen från miljönämnden.

Miljötillstånd

Den 8 maj 2014 beslutade Mark-och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för flygplatsen med 4 prövovillkor som under sommaren 2016 slutligen fastställdes.

All personal vid flygplatsen har grundutbildats i miljö med hjälp av "Miljökörkortet". Dessutom får de årligen olika internutbildningar, exempelvis buller och kemikalier samt info om flygplatsens miljöledningsystem. De har även genomgått kurser i sparsam körning, så kallad "eco-driving. Vi arbetar också för att minska tomgångskörningen genom information till personalen.

Den senaste kursen handlar om hur man sköter grönytorna för att öka den biologiska mångfalden på flygplatsen, en positiv miljöaspekt! Detta sker i samarbete med Huaros AB.