Gå till innehåll

Nytt miljötillstånd

Nytt miljötillstånd

Jönköping Airport AB, har ansökt om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Jönköping Airport Airport. Här hittar du dokumentation som rör det nya tillståndet.

Ansökan och tidsplan

Jönköping Airport AB lämnade in ansökan om ett nytt miljötillstånd till miljödomstolen vid Växjö Miljödomstol den 27 september 2012. Ansökan om ett nytt tillstånd ska säkra en långsiktig verksamhet och innefattar en översyn av hela verksamheten, bland annat flygvägssystemet. I den nya ansökan redovisades den samlade miljöpåverkan från flygplatsens verksamhet. Under 2013 fortsatte arbetet med att besvara olika myndigheters remissyttranden. Svar på de sista remissyttrandena skickades in till Mark-och miljödomstolen den 15 november 2013.

17-18mars 2014 genomfördes huvudförhandlingen med Mark- och miljödomstolen och beslutet meddelades den 8 maj 2014. Domen vann laga kraft den 1 juni 2014. I deldomen återfanns 4 prövotidsvillkor som slutligen fastställdes av Mark-och miljödomstolen 2016-08-29.

Samrådsmöten samt slutligt miljötillstånd

I samband med den nya ansökan har Jönköping Airport AB bjudit in berörda kommuner, länsstyrelsen och allmänheten till ett antal samrådsmöten. Även myndigheter och övriga organisationer har varit inbjudna. Syftet med samrådsmötena har varit att inhämta synpunkter på det som Jönköping Airport AB föreslår samt att översiktligt informera om det planerade innehållet i den kommande ansökan.

Ansökan om nytt miljötillstånd 2012-09-27

Teknisk beskrivning av flygplatsen

Miljökonsekvensbeskrivning

Nytt miljötillstånd-deldom 2014-05-08

Slutligt miljötillstånd inklusive prövotidsvillkor 2016-08-29