°

Miljöarbete

Jönköping Airport har åtagit sig att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Flygplatsen ska föregå med gott exempel när det gäller att förvalta och vårda vår närmiljö.

Se Sveriges Regionala Flygplatsers film "Biobränsle bättre än flygskam" från 2019:

Flygplatsen är medveten om att den förväntade ökningen av luftfarten kan orsaka ökad miljöpåverkan, därför arbetar vi intensivt med att minimera utsläpp, buller och annan påverkan.
Flygplatsens miljöpolicy beskriver detta och vi har även en fastställd miljöplan för att uppnå våra miljömål.

Strategi

Vår miljöstrategi innebär att arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet genom att integrera miljöfrågorna i all verksamhet. Arbetet struktureras med ett miljöledningssystem uppbyggt enligt kraven i standarden ISO 14001.

Policy

Jönköping Airport har en miljöpolicy där vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp.

Det är för Jönköping Airport en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt i övrigt tillämpliga nationella och internationella regler och krav.

Miljöprojekt

"Gate Green" är Jönköping Airports miljö- och energiprojekt för att minska energi- och bränsleförbrukningen. I projektet arbetar vi för en minskning av koldioxid samt el och värmeförbrukning

Nu har vi facit fram t.o.m. 2017 och det innebär att jämfört med år 2005 har:

Vår egen elförbrukning minskat med 45 %
Vår egen värmeförbrukning minskat med 25 %
CO2-utsläppen minskat med 99 %
Många av våra fordon är eldrivna, de övriga använder EcoPAr Bio 100 som är syntetisk diesel utan fossilt ursprung vilket gör att flygplatsen nästan är klimatneutral i vår egen verksamhet. Några mindre åtgärder återstår de närmaste åren.

År 2020 räknar flygplatsen med att vara helt klimatneutral i egen verksamhet.

Laddningsstolpar för elbilar finns på plats sedan 2017 i samarbete med Clever

Sedan 2010 deltar flygplatsen i det årliga, globala eventet Earth Hour för att visa att vi tar klimatfrågan på allvar.

Vi har under 2015-17 bl.a. installerat LED-belysning på hela flygplatsparkeringen samt i den stora hangaren.

Vi går nu vidare med vår energieffektivisering och har under hösten 2018 installerat en 200kW-anläggning med solceller på hela terminaltaket. Det blir en av de större anläggningarna i länet.

Fakta om solcellsanläggningen på Jönköping Airport:
Totalt 789 st solcellspaneler av typ polykristallina
Installerad effekt 213 kW
Beräknad årsproduktion: 206 500 kWh/år vilket motsvarar årsförbrukningen på 14 normalstora villor

Se filmen om solcellsprojektet här nedan:

Bullerisolering

111 bostäder inventerades under 2011 varav ca 50 bedömdes kunna beröras av åtgärder. I de fall där JAAB kunde komma överens med bostadsägaren åtgärdades husen under 2011-14. För ett antal bostäder fanns det vissa meningskiljaktigheter angående om de skulle åtgärdas eller inte. Mark-och miljödomstolen tog slutlig ställning under sommaren 2016 och de sista 5 bostäderna är åtgärdade under hösten 2017. Varje år görs en ny kontroll av bullerkurvorna utifrån flygtrafiken som bedrivits under året. Detta ingår i den årliga miljörapporten till tillsynsmyndigheten.

Miljödiplomering

I februari 2018 fick Jönköping Airport för 9:e året i rad ta emot Jönköping kommuns "Miljödiplom".
"Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har företaget visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla", låter motiveringen från miljönämnden.

Miljötillstånd

Den 8 maj 2014 beslutade Mark-och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för flygplatsen med 4 prövovillkor som under sommaren 2016 slutligen fastställdes.

All personal vid flygplatsen har grundutbildats i miljö med hjälp av "Miljökörkortet". Dessutom får de årligen olika internutbildningar, exempelvis buller och kemikalier samt info om flygplatsens miljöledningsystem. De har även genomgått kurser i sparsam körning, så kallad "eco-driving. Vi arbetar också för att minska tomgångskörningen genom information till personalen.

Den senaste kursen handlar om hur man sköter grönytorna för att öka den biologiska mångfalden på flygplatsen, en positiv miljöaspekt! Detta sker i samarbete med Huaros AB.